Trình tự, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh vốn điều lệ để phù hợp và thuận lợi hơn. Vậy việc thay đổi vốn điều lệ luật được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục ra sao? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi thay đổi vốn điều lệ? Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cho các doanh nghiệp về trình tự, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp .

Thông tin về điều chỉnh vốn điều lệ

thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Điều chỉnh vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng và giảm vốn. Quá trình điều chỉnh vốn điều lệ yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục cập nhật giấy đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định về điều chỉnh vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi tại phòng đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ

Thời điểm tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp cần hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trước khi tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn, nhằm đảm bảo số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký xong mà không đủ số vốn thực tế.

Hình thức điều chỉnh tăng vốn điều lệ

  • Đối với công ty TNHH một thành viên: Theo khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn điều lệ qua hai hình thức: Đầu tư thêm vốn từ chủ sở hữu hoặc huy động vốn từ người khác.
  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Theo khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ theo hai trường hợp: Tăng vốn góp từ thành viên hiện tại hoặc tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới.
  • Đối với công ty cổ phần: Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC, việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần xảy ra trong các trường hợp sau: Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, bao gồm cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp bằng hình thức chuyển đổi nợ thành cổ phần thông qua thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ; Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đáp ứng đủ điều kiện để trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần theo quy định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty; Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung và tăng vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trên thực tế, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp theo số vốn đã được điều chỉnh.

thủ tục tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp

>>> Danh mục: Doanh nghiệp

Thủ tục thực hiện khi tăng/giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng/giảm vốn điều lệ công ty có các bước sau:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Bước 1: Lập Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty.

Bước 2: Lập Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông) thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Bước 3: Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ, bao gồm:

– Thông báo tăng vốn điều lệ.

– Quyết định về tăng vốn điều lệ (bản sao).

– Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông) về việc tăng vốn điều lệ (bản sao).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao Điều lệ công ty đã được sửa đổi.

– Giấy xác nhận về số lượng cổ phần hoặc số tiền vốn góp.

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ tới cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty:

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Bước 1: Lập Quyết định về việc giảm vốn điều lệ công ty.

Bước 2: Lập Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông) thông qua việc giảm vốn điều lệ.

Bước 3: Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ, bao gồm:

– Thông báo giảm vốn điều lệ.

– Quyết định về giảm vốn điều lệ (bản sao).

– Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông) về việc giảm vốn điều lệ (bản sao).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao Điều lệ công ty đã được sửa đổi.

– Giấy xác nhận về số lượng cổ phần hoặc số tiền vốn góp.

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ tới cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Các bước trên chỉ mang tính chất chung và cụ thể hơn sẽ tùy thuộc vào quy định của pháp luật và từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Trình tự huy động vốn

 

>>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp hay gặp phải

Lưu ý: Khi thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành, nghề có quy định về vốn pháp định, cần chú ý rằng doanh nghiệp chỉ được thực hiện thủ tục giảm vốn khi mức vốn đăng ký sau khi giảm không nhỏ hơn mức vốn pháp định áp dụng cho ngành, nghề đó. Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi vốn thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề đó, thì doanh nghiệp cũng cần thực hiện đăng ký thay đổi (bỏ) ngành, nghề kinh doanh đó.

Theo dõi Luật Gia Võ qua website: luatgiavo.vn để tham khảo dịch vụ hoặc đặt câu hỏi liên quan về trình tự, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tham gia bình luận:

     
Luật Gia Võ